Disclaimer

Op het gebruik van de website www.balkanlocals.com zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van de website word je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Ivana Djukic Baric – oprichter en eigenaar van Balkanlocals (Kamer van Koophandel: 54967929), hierna te noemen Balkanlocals, verleent je hierbij toegang tot www.balkanlocals.com (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Balkanlocals behoudt het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan mededelingen te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Balkanlocals spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Balkanlocals.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Balkanlocals nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen (teksten en beeldmateriaal) liggen bij Balkanlocals. 

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Balkanlocals, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Bij het kopiëren van teksten en beeldmateriaal welke is geschreven/gemaakt door Balkanlocals en waarvoor geen toestemming is verleend, worden maatregelen genomen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.